New Thermage FLX ยกกระชับผิว

  นวัตกรรมยกกระชับผิวด้วยคลื่นวิทยุทรงประสิทธิภาพเพื่อการปรับรูปหน้าเรียวเล็ก ลึกกว่าเดิม เร็วกว่าเดิม เจ็บน้อยกว่าเดิม เห็นผ...

Continue reading